Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Lunen Advocatuur

1 Opdrachtverlening

1.1 De opdracht voor het verrichten van juridische bijstand wordt aangegaan met mr. J. van Lunens (hierna: de advocaat), werkzaam onder de naam Van Lunen Advocatuur. Dit is een eenmanszaak naar Nederlands recht, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 66598966.

1.2 De werkzaamheden van de advocaat zijn gebaseerd op een overeenkomst van opdracht tussen advocaat en opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Van Lunen Advocatuur tenzij hiervan door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. De opdracht beperkt zich in beginsel uitdrukkelijk tot juridische werkzaamheden.

1.3 Een opdracht komt tot stand nadat deze door de advocaat is aanvaard. Opdrachten worden door Van Lunen Advocatuur schriftelijk bevestigd, e-mail daaronder begrepen. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten, tenzij hiervan uitdrukkelijk door beide partijen wordt afgeweken. Opdrachtgever houdt te allen tijde eigen verantwoordelijkheid voor de behartiging van zijn belangen, voor zover deze niet expliciet in de opdracht omschreven zijn.

1.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen, tenzij het een wijziging van ondergeschikt belang betreft of overleg, gezien de urgentie van de zaak, in redelijkheid niet vooraf mogelijk is. Indien de wijziging of aanvulling van een opdracht financiële gevolgen heeft, zal de advocaat de opdrachtgever hierover tevoren berichten.

1.5 Bij het inschakelen van derden zal de advocaat de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in het geval van procureurs- en deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden indien redelijkerwijs mogelijk met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. De advocaat is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

2 Informatie-uitwisseling

2.1 Opdrachtgever dient zich te allen tijde te vergewissen of verzonden informatie daadwerkelijk door de advocaat is ontvangen. De advocaat mag ervan uitgaan dat e-mail en post aan de opdrachtgever deze in goede orde bereiken. Bij geschillen hierover komt doorslaggevende bewijskracht toe aan het verzendregistratiesysteem van de advocaat.

2.2 De informatie uitwisseling dient in het Nederlands plaats te vinden tenzij in de opdrachtbevestiging anders is afgesproken. De advocaat is niet aansprakelijk voor miscommunicatie als gevolg van het gebruik van een andere taal dan het Nederlands. De advocaat is te allen tijde bevoegd haar communicatie naar derden in het Nederlands te doen plaatsvinden.

2.3 Onbegrijpelijke communicatie van de opdrachtgever, niet tijdige reactie op verzoeken van de advocaat of het niet bereikbaar zijn van de opdrachtgever leiden ertoe dat de advocaat gerechtigd is naar eigen bevind van zaken te handelen en kan zelfs tot het staken van diens werkzaamheden en eventueel beëindiging van de relatie leiden.

3 Betalingsverplichtingen

3.1 Werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. In beginsel wordt het honorarium berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het door de advocaat vastgestelde uurtarief en vermeerderd met de BTW. Indien de advocaat bijkomende kosten maakt, zoals het versturen van aangetekende post, griffierecht, deurwaarderskosten en reiskosten, alsmede excessieve kosten voor verzending en duplicering, worden deze apart in rekening gebracht. De advocaat is bevoegd een voorschot in rekening te brengen, dat met de eindafrekening wordt verrekend.

3.2 Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn, de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten van 15% van de hoofdsom, met een minimum van €40,-, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

3.3 Wanneer een opdracht wordt uitgevoerd op basis van door de overheid gefinancierde rechtshulp, is de vergoeding beperkt tot in de Wet op de Rechtsbijstand genoemde kosten (m.u.v. noodzakelijke kosten voor spoed- of aangetekende verzending, vertalingen, alsmede excessieve kosten voor duplicering of verzending), mits wordt voldaan aan de plicht tot het tijdig verstrekken van de benodigde gegevens. Indien er bij de opdrachtverstrekking ten onrechte van uit is gegaan dat er aanspraak op gefinancierde rechtshulp bestond, of de benodigde gegevens zijn niet tijdig verstrekt, is de opdrachtgever een honorarium verschuldigd van €150,- exclusief BTW per uur.

3.4 Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.

3.5 Verrekening met een (vermeende) tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, is niet toegestaan, tenzij de advocaat hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

3.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk verbonden tot betaling van het factuurbedrag.

3.7 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de factuur, die geacht wordt giraal te worden betaald. De advocaat kan niet in schuldeisersverzuim worden gesteld vanwege de onmogelijkheid tot contante betaling.

3.8 De advocaat is bevoegd van derden ten behoeve van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met openstaande facturen. Vergoedingen van derden die uitdrukkelijk verband houden met verstrekte rechtshulp en gemaakte procedurele kosten, komen de advocaat ten goede voor zover deze uitstijgen boven de bij de opdrachtgever al in rekening gebrachte bedragen. De advocaat is ook bevoegd in verband daarmee de uitbetaling van vergoedingen aan haar te laten verrichten.

4 Derdengelden

4.1 Gelden die de advocaat ten behoeve van opdrachtgever ontvangt worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden 2521 AD.

5 Aansprakelijkheid

5.1 De advocaat is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Zij is ten minste verzekerd overeenkomstig de bepalingen van de verordening op de Beroepsaansprakelijkheid van de NOvA. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage op het kantoor van de advocaat.

5.2 Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Ook het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt is van aansprakelijkheid uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

5.3 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 5000,- tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

5.4 De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden en de door de advocaat in verband daarmee te maken kosten, waaronder de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door de advocaat voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

5.5 Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van de advocaat vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd aan de advocaat zijn gemeld binnen zes maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

5.6 De advocaat kan haar aansprakelijkheid met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever beperken in het geval van bijstand op rechtsterreinen waarop zij in beginsel niet over de benodigde expertise beschikt. Ook voor vriendendiensten om niet of tegen betaling van een symbolisch bedrag, wordt aansprakelijkheid uitgesloten, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

6 Bewaring en opslag dossiers

6.1 De dossiers worden door de advocaat, met uitzondering van procesdossiers en bewijsstukken, slechts digitaal bewaard. Na afloop van de zaak wordt opdrachtgever gedurende een termijn van 4 weken in staat gesteld het procesdossier en de bewijsstukken op te halen, na afloop waarvan zij kunnen worden vernietigd. Opdrachtgever wordt van het ingaan van deze termijn op de hoogte gesteld.

7 Klachten

7.1 De advocaat zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In geval van klachten dient opdrachtgever/cliënt zich in eerste instantie tot de desbetreffende advocaat of medewerker te wenden. Bij de behandeling van de klacht zal de kantoorklachtenregeling worden gevolgd, welke is gepubliceerd op de website van het advocatenkantoor (www.vanlunen.nl) en op verzoek kosteloos kan worden toegezonden.

7.2 Opdrachtgever dient eventuele klachten over de advocaat kenbaar te maken binnen zes maanden nadat hij bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Voor klachten over de declaratie wordt verwezen naar artikel 3.4.

8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.