Privacyverklaring

Privacyverklaring Van Lunen Advocatuur

Binnen Van Lunen Advocatuur is mr. J. van Lunen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet verwerkt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verstrekt.

Onder persoonsgegevens valt alle informatie over een natuurlijke persoon. Van Lunen Advocatuur verwerkt, onder andere, de volgende gegevens van betrokkenen:

  • voor- en achternaam;

  • geboortedatum;

  • BSN-nummer;

  • e-mailadres, telefoonnummer en postadres;

  • overige persoonsgegevens die door cliënten of relaties worden verstrekt.

Persoonsgegevens, waaronder door cliënten verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens, worden verwerkt

  • om de met cliënt gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren;

  • om te voldoen aan een juridische en/of wettelijke verplichting;

  • om een rechtsvordering ten behoeve van cliënt in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  • in verband met gerechtvaardigde belangen van mr. J. van Lunen.

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met wederpartijen, gerechten en overheidsinstanties, mits dit relevant is voor de (juridische) dienstverlening. Ook kunnen gegevens worden verwerkt door leveranciers aan wie diensten worden uitbesteed, zoals ICT leveranciers en de boekhouder.

Persoonsgegevens kunnen tevens worden gedeeld met de Raad voor Rechtsbijstand. Volgens de Raad voor Rechtsbijstand is het delen van persoonsgegevens nodig om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en/of de vaststelling van de vergoeding voor de verleende rechtsbijstand.

Indien en voor zover persoonsgegevens worden verwerkt door derden gebeurt dat onder verantwoordelijkheid van mr. J. van Lunen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Documenten waarin persoonsgegevens zijn opgenomen worden vernietigd in het zesde jaar na beëindiging van de zaak. Overige persoonsgegevens worden vernietigd in het zesentwintigste jaar na beëindiging van de zaak.

Cliënten en andere relaties kunnen mr. J. van Lunen verzoeken om inzage, verbetering of verwijdering van persoonsgegevens. Cliënten en andere relaties kunnen mr. J. van Lunen ook verzoeken om verwerking van persoonsgegevens te beperken of persoonsgegevens over te dragen aan een ander.

Indien en voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op (uitdrukkelijke) toestemming kan deze toestemming te allen tijde worden ingetrokken.

Mocht u een klacht hebben over het niet nakomen van verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan kunt u deze melden via kantoor@vanlunen.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.